Tjäna pengar till laget eller klassen

Försäljning till lag & skolklass

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller mellan MeGlow/Skövde CAD-IT*, nedan kallat MeGlow och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade ”Kunden”. Kunden beställer säljpaket och tar upp beställningar av MeGlow’s produkter inom överenskommen tidsplan som medföljer säljpaketet. Kunden skickar in beställning över sålda varor till MeGlow varpå MeGlow skickar beställd kvantitet till Kunden. Förutsättning för att köpa MeGlow´s produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som ansvarar för betalning gentemot MeGlow.

1. Förtjänst/Vinst:

Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Kundens förtjänst är 30-35% av försäljningspriset. (Om MeGlow packar varje säljares påse behåller kunden 30% av varornas försäljningspris. Väljer kunden att packa säljarnas påsar själva behåller de 35% av försäljningspriset).  

Exempel 35%: Kunden säljer varor för 10 000 kr och betalar därmed 6 500 kr (inkl moms) för varorna till MeGlow och behåller 3 500 kr. 

2. Fource major

MeGlow ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. MeGlow har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

3. Krav på kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 20 år och inte vara belastad med betalningsanmärkningar. Finns önskemål om att byta kontaktperson och överlåta rollen till någon annan gäller samma villkor som ovan. Ett byta av kontaktperson under pågående säljperiod ska meddelas och godkännas av MeGlow. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot MeGlow/Skövde CAD-IT. 

4. Frakt

Säljpaketet levereras fraktfritt. 

Slutleverans levereras till ombud i anslutning till av kontaktpersonen angiven leveransadress. Om mottagaren inte hämtar ut slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en nytt utskick krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt betalas av kontaktpersonen.

Frakt tillkommer och baseras på volym och vikt. 

  • > 3 kg = 70 kr
  • < 3 kg > 18 kg = 160 kr
  • <18 kg> 30 kg = 250 kr

5. Utebliven försäljning

När Säljpaketet beställts och lämnat vårt lager har Kunden förbundit sig att fullfölja en försäljning till den angivna veckan. Byte till senare leveransvecka är möjlig men ska meddelas MeGlow. 

Vid ofullständig beställning där beställning från antal säljare understiger antal beställda kataloger debiteras Kunden 15 kr per katalog vilket motsvarar omkostnaden för kataloger och porto.

Vid utebliven beställning för ett helt lag/skolklass debiteras säljpaketet med 250 kr vilket motsvarar omkostnaden för broschyrer och porto. 

space, wood, deliver

6. MeGlow´s förpliktelser

MeGlow säljer till förening/lag/skola/skolklass. MeGlow åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

7. Kundens förpliktelser

Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av MeGlow i samband med försäljningen av MeGlow´s produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av MeGlow´s produkter om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja MeGlow´s produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Kunden förbinder sig att vid mottagning av varor genomföra kontroll mot följesedel. I händelse av avvikelse ska kontaktpersonen kontakta MeGlow omgående innan varor lämnas vidare till kundens säljare.

Kunden förbinder sig att lämna ut varan till slutkund så snart varor levererats. 

8. Betalningsvillkor

Faktura skickas i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 30 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

9. Minsta möjliga beställning

MeGlow kan neka leverans om summan av försäljningen (pris till slutkund) understiger 6000 kr och om frakten överskrider 10 % av varuvärdet.

10. Byte av vara

En vara kan bytas till en annan vara inom 30 dagar. Byten anmäls på MeGlow.se varpå reklamationsnummer erhålls. Reklamationsnummer ska vidare anges på returpaketet. Kunden ombesörjer  själv portokostnad för byte. 

 

11. Reklamation

En vara ska reklameras inom skälig tid från att felet upptäcktes enligt konsumentköplagen.

En felaktig, eller trasig vara som önskar bytas ska registreras via formulär för reklamation tillgängligt på meglow.se varpå kund erhåller ett reklamationsnummer. Detta nummer ska vidare anges på returen. 

Om felet på varan är ursprungligt, exempelvis ett fabrikationsfel eller om det beror på ett handhavandefel från MeGlow står vi för portokostnad annars står kunden själv för portokostnad.

I händelse av stulen, tappad eller av kund förstörd vara har MeGlow ingen skyldighet att ersätta varan.

 

10. Häva köp

I händelse att slutkund önskar häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse, detta enligt konsumentköplagen. Detta görs först efter prövning i samråd mellan MeGlow och kundens kontaktperson. Kunden (kontaktpersonen) återbetalar vidare till slutkund och reklamerar i sin tur varan till MeGlow. 

Där slutkund inte tar emot beställd vara, sker retur efter prövning.

* MeGlow är ett varumärket i Skövdebaserade företaget Skövde CAD-IT AB.